Ważne !!!

Ważne informacje, jeśli śmierć nastąpiła
w SZPITALU lub w NAGŁYCH ZDARZENIACH

  1. Przechowywanie zwłok w chłodni Szpitala jest bezpłatne do 72 godzin (3 dni) – licząc od czasu zgonu (nie trzeba za to płacić, a firma, która świadczy usługi w zakresie przechowywania zwłok w chłodni nie jest upoważniona do wykonywania żadnych usług pogrzebowych. Rodzina ma prawo wybrać do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej wskazany przez siebie Zakład Pogrzebowy.
  2. Przed wydaniem rodzinie zwłok – Szpital zobowiązany jest do umycia i właściwego okrycia zwłok, a czynności te są bezpłatne. Nie jest to przygotowaniem zwłok do pochowania, a czynności nie wchodzą w zakres usług pogrzebowych. Szpitale często podpisują umowy na te usługi z firmami pogrzebowymi, gdzie w ramach należytego przygotowania zwłok do wydania (umycia i okrycia) zlecają ubranie zmarłego. Należy pamiętać, że to usługa nie jest płatna dla rodziny i jest rozliczana pomiędzy Szpitalem, a daną firmą. Nie zobowiązuje do wyboru tej firmy do organizacji ceremonii pogrzebowej.
  3. Jeżeli zwłoki zabierane są przez karawan z miejsca wypadku drogowego lub innego zdarzenia losowego, a następnie zabezpieczane do czynności procesowych – rodzina nie ponosi za to kosztów (są to koszty procesowe, pokrywane przez prokuraturę). Firma, która wykonuje ten transport i przechowuje zwłoki nie jest upoważniona do wykonywania jakichkolwiek usług pogrzebowych bez zgody rodziny.

wyjaśnienie prawne poniżej…

Śmierć w Szpitalu
lub (podmiocie wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne)

    Jeśli śmierć nastąpiła w Szpitalu, podmiot leczniczy niezwłocznie zawiadamia o tym wskazaną przez pacjenta osobę  (to najczęściej osoba z rodziny zmarłego lub bliska osobie zmarłej, która będzie też organizowała pogrzeb) {art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej}.

    Lekarz wystawia kartę zgonu – wpisując jego przyczynę (ważne, bo może być potrzebne do odszkodowań lub wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia) {§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta}.

    Następnie zwłoki (po 2 -ch godzinach od czasu zgonu – kierowane są do chłodni {§ 7 ust. 1 w/w rozporządzenia}.

    W razie śmierci pacjenta – podmiot leczniczy np. Szpital – jest obowiązany do należytego przygotowania zwłok poprzez ich umycie i okrycie (nie jest to równoznaczne z przygotowaniem zwłok pacjenta do pochowania), z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie… (osobie – rodzinie, która będzie organizowała pogrzeb) {art. 28 ust. 1 pkt. 2  lit. a)  w/w ustawy}.

   Szpital lub inny podmiot leczniczy jest obowiązany przechowywać zwłoki w chłodni do 72 godzin, licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta {art. 28 ust. 1 pkt. 2 lit. b) w/w ustawy}za którą nie pobiera się opłat {art. 28 ust. 3 w/w ustawy}.

   Zdarza się, że Szpital lub inny podmiot leczniczy zleca firmie zewnętrznej świadczenie usługi w przedmiocie przechowywania zwłok w chłodni (np. firmie pogrzebowej, z którą ma podpisaną umowę). Podpisując umowę w ramach należytego przygotowania zwłok poprzez ich umycie i okrycie – zobowiązują firmy do ubrania zmarłego. Nie jest to usługa płatna dla rodziny i jest rozliczana pomiędzy Szpitalem, a daną firmą, a ubranie zmarłego nie zobowiązuje rodziny do wybrania tego zakładu do organizacji ceremonii pogrzebowej. Wybór Zakładu Pogrzebowego nie może też być w żaden sposób sugerowany przez personel medyczny, czy pracowników szpitala, gdyż jest to element prowadzenia reklamy usług pogrzebowych, co wyraźnie jest zabronione {art. 13 pkt 1 w/w ustawy}.

    Śmierć w wyniku zdarzenia losowego, wypadku itp., gdy wzywana jest np. Policja. 

   Jeśli ciało jest zabezpieczane przez Prokuraturę do badań np. do sekcji zwłok – wówczas z miejsca zdarzenia zwłoki zabierane są przez podmiot (np. wybrany zakład pogrzebowy), z którym prokuratura podpisała w tym zakresie umowę. Zarówno transport ten, jak również późniejsze przechowywanie zwłok jest bezpłatne dla rodziny zmarłego, a koszty te ponosi prokuratura. Taka sytuacja również nie może mieć wpływu na wybór przez rodzinę Zakładu Pogrzebowego, który zorganizuje ceremonię pogrzebową i rodzina nie ponosi za wcześniejsze usługi żadnych kosztów.

Komentarze są wyłączone.